Založ si blog

Fantastické skutočnosti! Armáda tkáčov nášho osudu!

V tomto článku sa budeme zaoberať neviditeľnou realitou, ktorá má zásadný vplyv na vonkajšie dianie a na to, aký osud nás v budúcnosti postretne. Tieto dve reality sú totiž pevne prepojené a vzájomne sa ovplyvňujú, o čom žiaľ ľudia dneška už takmer nič nevedia, pretože vedieť nechcú, a pretože sa upli len na to najhrubšie, vonkajšie a materiálne.

A aby sme aspoň orientačne prenikli do pochopenia princípu spomínanej, neviditeľnej skutočnosti, povedzme si niečo o stavbách Inkov. Dávni Inkovia nepoužívali pravidelne opracované kvádre, ako napríklad stavitelia egyptských pyramíd. U nich bol každý kameň iný a išlo neraz o bloky obrovskej váhy, postavené vedľa seba i na seba. Nebolo použité nijaké spojivo, ale kamene boli opracované a zasadené jeden do druhého s takou presnosťou, že do spojov medzi nimi nie je možné vsunúť ani hrot ihly. Pri obrovských váhach kamenných blokov ide o niečo neuveriteľné a dokonca i súčasní odborníci si lámu hlavu, ako to bolo možné dosiahnuť.

Samozrejme, existuje viacero teórií, ako to možné je, a my sa teraz pozrime na jednu z nich. Táto teória hovorí o možnosti spolupráce dávnych Inkov s bytosťami, spravujúcimi prírodné dianie.

Existujú totiž bytosti, nachádzajúce sa v jemnejšej úrovni hmoty, ktoré spravujú všetko, čo v prírode funguje. Majú na starosti rast stromov a kvetov, majú na starosti horstvá, potoky, rieky a moria. Majú na starosti oheň, vzduch, pôdu, horniny, alebo prúdenie vzduchu. Naši dávni predkovia o nich vedeli a nazvali ich škriatkami, vodníkmi, vílami, elfami, gnómami a podobne.

Aby sme pochopili, akým spôsobom z ich pozície bytostí z jemnejšej úrovne dokážu s hmotou pracovať, uveďme si príklad. Príklad vody v jej troch skupenstvách. V tuhom, kvapalnom a plynnom.

Tuhým skupenstvom vody je ľad. Toto skupenstvo je možné prirovnať našej najhrubšej hmote. Ak chcem manipulovať s ľadom, musíme použiť nástroje, ako je sekera, píla, kladivo, dláto a podobne. Ľad sa podobá kameňu a môžu sa z neho stavať príbytky podobne, ako to robia Eskimáci, alebo je z neho možné vytvárať napríklad ľadové sochy.

Ak sa ale voda v podobe ľadu zohreje, zmení sa ľad zo skupenstva tuhého na skupenstvo tekuté. A v tekutom stave sa dá s vodou úplne inak manipulovať. Je tvárlivá a ak z nej napríklad načrieme do vedra, okamžite sa prispôsobí tvaru vedra. A ak ju trebárs nalejem do bazéna, kopíruje a prijíma tvar bazéna.

My ľudia žijeme v najhrubšej hmote, podobnej tuhému skupenstvu vody vo forme ľadu. Avšak spomínané prírodné bytosti žijú v jemnejšej úrovni hmoty, podobnej kvapalnému skupenstvu vody. A práve preto dokážu s hmotou manipulovať oveľa ľahšie.

Aj ľudia majú dve možnosti. Buď uveria že existuje len najhrubšia hmota a budú v nej ťažko pracovať v potu tváre, alebo sa vo svojom rozšírenom chápaní univerza dopracujú k poznaniu existencie jemnejšej úrovne hmoty a k poznaniu bytostí, existujúcich v týchto úrovniach, ktoré svet najhrubšej hmoty spravujú. No a v spolupráci s nimi bude potom možné pracovať úplne iným spôsobom a bez ťažkej námahy, ktorú by nás to inak muselo stáť.

A existuje teória, že práve takýmto spôsobom vznikli stavby dávnych Inkov. Že s hmotnosťou ťažkých kamenných blokov a ich presným opracovaním a osadením jedného do druhého sa pracovalo za pomoci prírodných bytostí ako s ľadom v tekutom stave. Že tieto bloky boli opracovávané tak, ako keď krájame mäkké maslo, alebo keď nalejem vodu do nejakej formy a ona zmrzne a premení sa na ľad.

No a po tomto úvode do problematiky budú čitateľovi oveľa pochopiteľnejšie skutočnosti, súvisiace s vlastnou témou nášho článku o armáde tkáčov nášho osudu. Aj tu začnime konkrétnym príkladom a predstavme si, ako na nejakom filmovom festivale vystupuje známa filmová hviezda z limuzíny na červený koberec, vedúci z ulice do budovy. A koberec lemuje po bokoch špalier nadšených fanúšikov.

Tento obraz však platí vo vzťahu k absolútne každému človeku. Každý z nás je totiž akousi „hviezdou“, ktorá kráča životom po červenom koberci, lemovanom špalierom svojich „fanúšikov“, ktorí sledujú každý náš pohyb a každé naše hnutie.

Tento obraz je obrazom toho, ako to s nami vyzerá v oblasti jemnejšej, neviditeľnej úrovne hmoty. V tejto úrovni stojí každá ľudská osobnosť s jej chcením, s jej myslením, s jej cítením, s jej emóciami, s jej pocitmi, s jej pohnútkami a s celým jej vnútorným životom obklopená armádou neviditeľných bytostí, takzvaných tkáčov ľudského osudu, ktorí neustále, vo dne i v noci sledujú všetko, čo z človeka vychádza.

Každá naša myšlienka, každý náš cit, každé chcenie, každá pohnútka, každý pocit a každá emócia sa v jemnejšej úrovni hmoty okamžite formuje do určitého vlákna. A toto vlákno, ihneď potom ako z nás vyšlo, smeruje do rúk bytostí, stojacich okolo nás. Do rúk tkáčov nášho osudu, ktorí z vlákien tkajú, vytvárajú a formujú koberec nášho osudu.

A tento koberec leží pred nami, tvorí náš osud a my po ňom budeme musieť kráčať. Iba na nás záleží, či obrazce na ňom budú krásne a ušľachtilé, a nám sa bude po ňom dobre a radostne kráčať, alebo naopak, či obrazce na ňom budú škaredé a odpudzujúce, a my po ňom budeme musieť ísť s nepríjemným pocitom, alebo s odporom. To záleží iba na nás a na všetkom tom, čo nás vychádza v podobe jemných, neviditeľných vlákien z nášho skrytého vnútorného života, ale aj z nášho vonkajšieho jednania. Armáda tkáčov osudu, zhromaždená okolo nás všetky tieto vlákna okamžite berie a presne v súlade s nimi a s ich charakterom tká koberec nášho osudu.

Rukami tkáčov je zachytávané všetko dobré, spravodlivé, ušľachtilé, čisté, láskavé a ľudské, čo z nás vychádza, ale tiež všetko nedobré, nespravodlivé, neušľachtilé, nečisté, neláskavé a neľudské, čo produkujeme. A zo všetkých týchto vlákien je tvorený náš osud.

Rukám a pozornosti bytostí, zhromaždených okolo nás, ktoré sme nazvali tkáčmi osudu, teda neunikne nič dobré, ani nič zlé, čo z nás vyjde. Neunikne im ani naše najmenšie vnútorne hnutie, a samozrejme, ani to najväčšie. A všetko toto, čo nie je vidieť hmotným zrakom, a čo sa deje a spriada v úrovni jemnejšej hmotnosti, bude tvoriť našu budúcnosť.

Náš osud nie je teda ničím iným, ako cestou alebo kobercom, ktorý sme si v istom zmysle sami pre seba utkali. A táto neviditeľná realita sa premieta do celkom konkrétnych udalostí v našom reálnom živote, čím sa vzájomne prelína neviditeľná skutočnosť jemnejšej hmotnej úrovne so skutočnosťou fyzickou, vonkajšou a hrubo hmotnou. Nikto z ľudí nemôže uniknúť osudu, ktorý si sám pre seba utkal. Alebo inak a presnejšie vyjadrené, ktorý na jeho pokyn, na základe všetkých jeho vnútorných pohnútok a vonkajších činov utkala armáda bytostí, žijúcich v jemnejšej úrovni hmoty, nazývaných tkáčmi osudu.

A čo je ešte treba zvlášť zdôrazniť je skutočnosť, že po koberci nášho osudu budeme kráčať nie len tu v najhrubšej hmotnosti, ale koberec pokračuje bez prerušenia a úplne kontinuálne aj do jemnej hmotnosti, do ktorej sa dostaneme po odložení nášho fyzického tela. Smrťou sa teda pre nás nič nekončí, ale naďalej a bez prerušenia budeme pokračovať v našej ceste po koberci nášho osudu. Tkáči osudu totiž nepoznajú rozdiel medzi týmto a druhým svetom. Pre nich je to len jedno jediné, kontinuálne a nepretržité bytie, v ktorom sa neustále presne prejavuje a formuje všetko to, čo z nás vychádza. Svet hrubej a jemnejšej hmoty sú totiž len dve rozdielne formy toho istého bytia úplne rovnako, ako sú skupenstvo tuhé vo forme ľadu a skupenstvo kvapalné vo forme tekutiny dvomi rozdielnymi formami a prejavmi vody.

Čo z toho všetkého pre nás vyplýva?

Mali by sme si uvedomiť, sme deň i noc, dvadsať štyri hodín denne obklopení armádou tkáčov osudu, a týmto bytostiam neunikne vôbec nič z toho, čo z nás vyjde. Neunikne im ani naše najjemnejšie hnutie. Nikdy teda nie sme sami, i keď nám sa zdá, že sami sme, a preto si myslíme, že v skrytosti môžeme skĺznuť k svojim najtajnejším nerestiam, vášniam a náruživostiam. Môžeme si však byť stopercentne istí, že všetko toto sa ocitne vo vláknach koberca nášho osudu a my po ňom raz pôjdeme. Raz sa to pre nás stane realitou a my to budeme musieť prežívať. Či už k tomuto prežívaniu dôjde v našom pozemskom živote, alebo na druhom svete, to nehrá vôbec žiadnu roľu.

Poznanie týchto skutočností by nás malo viesť k tomu, aby sme si začali dávať oveľa väčší pozor na všetko, čo akýmkoľvek spôsobom tvoríme, a stali sa v tejto oblasti oveľa zodpovednejší, s výhľadom na dôsledky, aké nám to raz prinesie. Mali by sme preto oveľa viac dbať na kvalitu každej našej myšlienky, citu, emócie, pohnútky, chcenia, pocitu, slova i činu. Mali by sme dbať, aby toto všetko bolo len pozitívne a ušľachtilé, aby z týchto našich vlákien mohol byť utkaný iba koberec, po ktorom je radosť ísť. Aby tento koberec mohol byť pre nás len cestou k šťastiu a mieru.

Preto by sme sa mali držať jednej veľkej múdrej rady, ktorá znie: Udržujte krb svojich myšlienok čistý! Jedine tak založíte mier a budete šťastní!

PS. Potom zavolal k sebe zástup a povedal im: „Počúvajte a pochopte! Človeka nepoškvrňuje to, čo vchádza do úst, ale čo vychádza z úst. To čo vchádza do úst ide do brucha a vylučuje sa do stoky. Ale to, čo vychádza z úst pochádza zo srdca a poškvrňuje človeka. Lebo zo srdca vychádzajú zlé myšlienky, krádeže, krivé svedectvá a rúhanie. Toto poškvrňuje človeka!“

Evanjelium podľa Matúša

Prečo udrel blesk do sochy Krista? Neveští to nič dobrého!

27.02.2023

Internetom obletela fotografia známej monumentálnej sochy Krista v brazílskom Rio de Janeiru, ako do nej udrel blesk. Média o tom napísali: „Nielen do hriešnikov, ale do samotného Krista udrel blesk z čistého neba.“ Akú má táto skutočnosť duchovnú symboliku? Je totiž naozaj mimoriadne znepokojivé, keď služobníci Stvoriteľa, čiže bytosti prírody, spravujúce prírodné [...]

Nepoškvrnené počatie Krista! Ako to bolo naozaj? 2

02.12.2022

V rozhlasovom vysielaní v predvianočnom období dostávajú často priestor mnohí predstavitelia rôznych cirkví a vierovyznaní. V jednom z takýchto vstupov položila poslucháčka telefonicky otázku prítomnému kňazovi, ako by vysvetlil účinkovanie Ducha pri Ježišovom počatí. Dotyčný povedal, že k vyčerpávajúcej odpovedi by bol potrebný obsiahly a komplikovaný teologický [...]

Pozor! Možno už horí zápalná šnúra!

28.11.2022

Tento text je odpoveďou všetkým posmievačom, pochybovačom, ale aj všetkým úprimne sa pýtajúcim na otázku, prečo nie je vidieť nijaké vonkajšie znaky toho, že Svetlo zvíťazí? Že naša zem je obklopená armádou Svetla, čo znamená blízke víťazstvo Božej Vôle. Ako je možné, že nič z toho fyzicky nevidíme? Odpoveď je jednoduchá. Pretože sa to stane náhle, zvečera [...]

Denys Šmyhal / Petr Fiala /

Fiala privítal v Strakovej akadémii ukrajinského premiéra Šmyhala a ministrov

16.07.2024 11:34

Česko patrí medzi podporovateľov krajiny, ktorá vyše dva roky čelí ruskej vojenskej invázii.

orbán, Si Ťin-pching

Orbán listom informoval Michela o svojich návštevách Ruska, Číny či USA

16.07.2024 11:15

Maďarský premiér v liste vyzval predsedu Európskej rady na rokovania s Čínou o mierovej konferencii, ako aj na obnovenie diplomatických vzťahov s Ruskom.

Mŕtve ryby

Polícia vzniesla obvinenie v súvislosti so znečistením Hrona v roku 2021

16.07.2024 11:15

Po úniku digestátu zo skladovacej nádrže došlo k znečisteniu úseku rieky v dĺžke vyše 30 kilometrov a škode na životnom prostredí vyše 400 miliónov eur.

Festival Pohoda 2024

Z festivalu putoval do cely: Dychové skúšky vykonávali vodiči aj po zrušení Pohody

16.07.2024 10:39

Polícia po skončení festivalu zistila až dvanásť vodičov pod vplyvom alkoholu.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 586
Celková čítanosť: 1720107x
Priemerná čítanosť článkov: 2935x

Autor blogu

Kategórie