Založ si blog

Druhá vlna pandémie! Prečo? Lebo sme premrhali čas!

Všade okolo nás zúri druhá vlna pandémie, a ak s ňou porovnáme prvú vlnu, tak sa nám dnes javí ako prechádza ružovou záhradou. Prečo sa ale koronavírus vrátil s ešte väčšou silou? Čo je toho príčinou? Tou skutočnou, najhlbšou duchovnou príčinou?

Pravdivá odpoveď na tieto zásadné otázky nám môže ukázať cestu von zo krízy, ba čo viac, môže zabrániť tomu, aby k nám po náročnom prekonaní druhej vlny pandémie neprišla opäť na jar vlna tretia.

V mnohých mojich článkoch už počas prvej vlny som sa snažil verejnosti predostrieť skutočné príčiny toho čo sa deje, ktoré sú duchovné. Snažil som sa vysvetliť, že jedine ak začneme vážne pracovať na odstránení týchto príčin, môžu sa postupne začať zmierňovať a miznúť aj všetky vonkajšie dôsledky v podobe pandémie obrovského rozsahu. Zdôrazňoval som, že ak sa toto nezačne diať a my budeme mať tendenciu iba bezducho potláčať vonkajšie dôsledky rôznymi proti koronavírusovými opatreniami a nebudeme súbežne s tým riešiť aj pravé, hlboké vnútorné príčiny, tento problém, iba zvonka potlačený a vnútorne neriešený, prepukne nanovo s ešte väčšou silou, alebo trebárs iným spôsobom.

Prirovnával som to k biblickým ranám egyptským. Nimi bol v dávnych dobách bitý Egypt kvôli tomu, aby faraón prepustil židovský národ na slobodu. Keď faraóna nepresvedčila rana prvá, prišla rana druhá. Keď ho nepresvedčila rana druhá, prišla rana tretia a tak ďalej. Až nakoniec Vyššia Moc zlomila jeho vôľu a on bol donútený kapitulovať.

Vo svojich textoch počas prvej vlny pandémie som upozorňoval na to, že v súčasnosti sa nachádzame v prelomovej dobe. A v tejto dobe bude vyššia Moc už nie upozorňovaním a slovami, ale činmi a nátlakom ľudstvo smerovať k zásadnému duchovnému obrodeniu. Bude ho smerovať k zmene myslenia, k zmene hodnôt a k zmene doterajšieho, materialistického a ateistického svetonázoru na svetonázor duchovný. Bude ho smerovať k uprednostňovaniu hodnôt duchovných nad všetko ostatné. A týmito duchovnými hodnotami nie je nič iného, ako dobro, spravodlivosť, čistota, ušľachtilosť a úcta k ľuďom i k Stvoriteľovi, prejavujúce sa nie len slovami, ako tomu bolo doteraz, ale reálnym jednaním v každodennom živote.

A pretože náš svet nešiel touto cestou, ani sa ňou v dohľadnej dobe ísť nechystal, začína nás Hospodin biť ranami tak, ako bil kedysi Egypt.

A ranou prvou bol začiatok koronavírusovej krízy. Jej prostredníctvom si malo ľudstvo uvedomiť všetky tieto skutočnosti. Malo sa začať meniť a malo začať pracovať na svojom duchovnom obrodení. Malo začať hľadať pravý zmysel vlastného bytia, ktorý je duchovný a spočíva v zdokonaľovaní sa v cnostiach. A ak človek dosiahne v tomto smere ľudskej dokonalosti, bude môcť opustiť hmotnosť a vstúpiť do svojej domoviny, do večnej duchovnej ríše.

Toto všetko si mali ľudia uvedomiť a týmto novým smerom mali začať preorientovávať svoj život, svoje myslenie, svoje jednanie i svoju hodnotovú hierarchiu. Dokonalú príležitosť na to dostali počas prvej vlny pandémie vo všeobecnej karanténe. Dostali príležitosť zastaviť sa a prehodnotiť svoj život a jeho smerovanie.

A potom sa všetko začalo postupne zlepšovať. Počty infikovaných klesali a cez leto sa život dostal takmer do normálu. Avšak v nastávajúcom normále, alebo lepšie povedané v oddychovom čase, došlo k rozporu medzi tým, čo si priala Vyššia Moc a čo si priali ľudia. A ľudia si priali to, čo bolo predtým. Priali si žiť život aj naďalej tak, ako doposiaľ. Konzumne, materialisticky a ateisticky. A pretože si mysleli, že koronavírusová kríza je už v podstate za nami, naplno sa vrhli do klasického letného užívania si. Bol čas dovoleniek a preto sa nikto nechcel obmedzovať. A ak áno, tak len v minimálnej miere.

Uvediem konkrétny príklad. Môj známy bol spolu so svojou manželkou cez leto na kúpalisku a museli stáť pol hodinu v rade, aby si vôbec mohli kúpiť lístky. A keď konečne vošli do areálu, vonkajšie bazény boli tak preplnené, že sa tam takmer nedalo vtesnať. Preto si radšej priplatili a využili vnútorné priestory.

Leto, a teda obdobie útlmu koronavírusovej pandémie, ľudia využili na užívanie si a na dovolenky. Nie na vnútorný hodnotový obrat a nasmerovanie vlastného života a myslenia k duchovnému obrodeniu. Ľudia nepochopili lekciu, ktorú im uštedrila vyššia Moc prostredníctvom prvej vlny pandémie. Ignorovali to a jediné čo ich zaujímalo, bol čo najrýchlejší návrat k tomu predošlému.

To však už s najväčšou pravdepodobnosťou nebude možné, pretože stará paradigma myslenia a spôsobu života končí a začína paradigma nová. Končí ľudstvo s jeho starými hodnotami a v súčasnosti stojíme na prahu úplne nového začiatku. Na začiatku nového, lepšieho, duchovného ľudstva. Toto je cieľ, ku ktorému bude naša materialistická civilizácia smerovaná Vyššou Mocou. A to už nie len najrozličnejšími upozorneniami a výstrahami, ktoré nebral nikto vážne, ale nekompromisným a neraz i veľmi tvrdým dianím, pretože tak si to ľudstvo samo vynútilo svojou duchovnou ľahostajnosťou.

A pretože Zhora bolo videné, že po prvej vlne, čiže po prvej rane sa nič nezmenilo a všetko išlo po starom, prišla rana druhá, v podobe druhej, oveľa silnejšej vlny pandémie. Druhá vlna je oveľa silnejším pripomenutím toho, že jestvuje Vyššia Moc a tá má s ľudstvom svoje vlastné plány. Moc, ktorá chce ľudstvo vytrhnúť z jeho materialistického, ateistického a konzumného omylu a nasmerovať ho k hodnotám ducha, aby mohlo byť konečne šťastné a žiť v mieri a harmónii.

Ľudstvo je smrteľne choré a jeho liečba započala! Po prvej nepríjemnej dávke liečby bez takmer žiadneho efektu, prichádza dávka druhá, ešte nepríjemnejšia. A takto to bude pokračovať aj naďalej! Keď sa situácia opäť upokojí, v darovanom oddychovom čase budeme mať možnosť preukázať svoje nové smerovanie. Ak ale k tomu nedôjde a bude stále prevládať tvrdošijná tendencia návratu k starému, príde ďalšia, ešte nepríjemnejšia dávka liečby. Ľudstvo bude trpkými pilulkami prebúdzané zo svojej hluchoty a slepoty, aby poznalo, že je tu Niekto, koho Chcenie a koho Vôľa sú určujúce pre všetko, čo smie jestvovať vo stvorení. A že nastal čas, kedy je už potrebné začať túto Vôľu reálne rešpektovať.

Má sa teda už konečne reálne naplniť to, na čo sme boli dávno upozornení slovami: „Buď Vôľa Tvoja! Ako v nebi, tak i na zemi!“ O túto Vôľu sa treba zaujímať, túto Vôľu treba začať oveľa lepšie poznávať a túto Vôľu je treba začať naplňovať. Lebo jedine ona je cestou k šťastiu jednotlivca i celej civilizácie, zatiaľ čo doterajšie tvrdošijné uprednostňovanie malej vôle človeka je cestou osobného egoizmu, bezohľadnosti, nespravodlivosti a nelásky. Je cestou ničenia zeme, vody, vzduchu, prírody i ľudí kvôli osobnému konzumnému prospechu jednotlivcov. Kvôli ich materiálnej nenásytnosti a kvôli zbožšteniu ich malej ľudskej vôle.

A preto Vyššia Moc, Vyššia Vôľa a Vyššie Chcenie budú lámať malú ľudskú vôľu a malé ľudské chcenie dovtedy, kým sa konečne nedostane do harmónie a súladu so vznešenou Vôľou Toho, kto je tu skutočným Pánom.

Pán, Vládca a Majiteľ zeme si začína nárokovať svoje práva a ľudstvo bude donútené skloniť sa pred jeho Vôľou. Ale to len kvôli svojmu vlastnému šťastiu, ktoré sa skrýva v pravých, čiže duchovných hodnotách, a nie vo falošných pseudo hodnotách, doteraz ľudstvom uznávaných.

A tak, ako nakoniec Vyššia Moc stupňujúcimi sa údermi svojich rán zlomila vôľu faraóna, tak nakoniec tá istá Vyššia Moc stupňujúcimi sa údermi svojich rán zlomí i vôľu celého pozemského ľudstva.

O toto tu ide! Toto sa odohráva pred našimi očami! Toto je skutočnou a najhlbšou príčinou toho, čo sa v súčasnosti deje. A koronavírus je len dôsledkom tejto príčiny. Je nástrojom k tomu, aby bolo ľudstvo zastavené, aby sa zamyslelo, aby prehodnotilo svoj život a aby vykročilo správnym smerom. Ak ním nevykročí, bude bité dovtedy, kým sa tak nestane, a kým nebude jeho pomýlená, sebecká a egoistická vôľa zlomená.

Kto toto pochopí a vydá sa správnou cestou, ušetrí si mnoho utrpenia. Kto to ale nepochopí a bude stále chcieť žiť a myslieť iba po starom, toho existencia môže byť pre svoje neprispôsobenie sa novému evolučnému kroku vo stvorení nakoniec celkom zničená a vymazaná zo zlatej knihy života.

O vnútornom nepokoji, ktorý drása naše duše

23.07.2022

Je v každom človeku a prebúdza sa v nás v období dospievania. Je to tichá túžba po niečom neznámom. Po niečom naplňujúcom, čistom a veľkom, čo by dokázalo nasýtiť vnútorný hlad duše a uhasiť jej vnútorný smäd. Namiesto toho, aby sa ľudia snažili pochopiť, nájsť a zistiť, o čo vlastne ide a k čomu ich to neustále vnútorne ženie a pudí, namiesto toho [...]

O životnej potrebe dôvery v dňoch zúfalstva

28.06.2022

Pred stáročiami predpovedaná veľká očista nastala! Všetko, čo na nás v poslednej dobe dopadá, je toho svedectvom. Dianie na zemi prudko zovrelo ako voda v hrnci. A zovrelo preto, lebo našu planétu zasahuje zvýšená žiara Pánovho Svetla. Tak, ako v žiare slnka a v horúčave leta dozrieva na poliach všetko k žatve, rovnako aj v žiare Svetla Najvyššieho v nadchádzajúcej [...]

Hviezda súdu prichádza!

23.06.2022

K Zemi sa blíži súd! Jeho priebeh bude závisieť od postoja ľudí. Od toho, nakoľko vo svojom živote stoja alebo nestoja v súlade so Zákonmi stvorenia, čiže v súlade s Božou Vôľou! Čím väčší bude tento súlad, tým menšie negatívne dôsledky bude mať pre našu civilizáciu postupné približovanie sa hviezdy súdu. Skúsme si teoreticky predstaviť, že by sa na Zemi do [...]

Schlesingerová

Exšéfka nemeckej ARD čelí vyšetrovaniu, že si za štátne užívala

08.08.2022 21:23

Schlesingerová rezignovala len minulý týždeň.

TU160M

Rusko už neukáže svoje zbrane Američanom, odstúpilo od dohody

08.08.2022 19:47

Moskva sa nazdáva, že podmienky navrhované Washingtonom by "poskytovali Spojeným štátom jednostranné výhody.

slnečnice, sucho

Francúzsko zasiahla štvrtá vlna horúčav, nedostatok vody sa stupňuje

08.08.2022 19:14

Meteorologický ústav eviduje najhoršiu situáciu od začiatku meraní z roku 1958.

Ukrajina krst kniha rozprávky Múdry slávik

V Bratislave pokrstili knihu ukrajinských rozprávok, pomôže predajcom Nota Bene

08.08.2022 19:01

Ide o reedíciu knižky, ktorá na Slovensku vyšla pred 41 rokmi.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 580
Celková čítanosť: 1490331x
Priemerná čítanosť článkov: 2570x

Autor blogu

Kategórie