Založ si blog

Ako môže dnes jednotlivec posúvať veci k lepšiemu?

Rovnako, ako prebiehala v Sýrii zástupná vojna medzi mocnosťami, v ktorej každá z mocností podporovala jednu stranu konfliktu, prebieha aj na planéte Zem zástupná vojna medzi silami temnoty a silami Svetla.

Rovnako, ako sa v Sýrii bojovalo o získanie sféry vplyvu, bojuje temno a Svetlo o získanie sféry vplyvu na Zemi. Pešiakmi v tejto obrovskej celoplanetárnej vojne sme my ľudia, hodnotovo a názorovo stojaci na jednej, alebo na druhej strane.

Ľudia, jednotlivci, predstavujú svojim osobnostným a hodnotovým naladením pozemské ukotvenie Svetla, alebo temna. Cez vlákno tohto ukotvenia k nám prúdi podpora a posilnenie z jednej, alebo z druhej strany, aby prostredníctvom nás ľudí silnelo na zemi buď Svetlo, alebo temno. Aby sa šírilo prostredníctvom našich myšlienok, postojov, názorov, hodnôt a prežívania.

Na každom jednotlivom človeku záleží, aký vnútorne je, aké hodnoty uznáva a akým smerom je napojený. Na každom človeku záleží, odkiaľ sa mu dostáva pomoci, posily a inšpirácie. Na každom jednotlivcovi záleží, koho záujmy na zemi háji a podporuje. Či bojuje v armáde Svetla, podporovaný a posilňovaný jeho mocou, alebo bojuje v armáde temnoty, podporovaný a posilňovaný jej mocou.

No a podľa toho, v akej armáde väčšina ľudí bojuje, alebo jej slúži a podporuje ju, hoci aj nevedome, presne podľa toho to na našej planéte vyzerá. A ako to vyzerá vidíme všetci.

Vidíme, ako sa šliape po práve na vlastný názor a vlastné presvedčenie.

Vidíme, ako sa šliape po ústave, slobode a demokracii.

Vidíme, ako je obyvateľstvo cielene vystavované fyzickému, psychickému a finančnému nátlaku.

Vidíme, že ľudia sú vydieraní, šikanovaní a segregovaní.

Vidíme obludnú aroganciu moci, podbajúcu sa totalite.

Vidíme šírenie zloby, nenávisti, nevraživosti a strachu.

Po celom svete vidíme neuveriteľnú policajnú brutalitu, ktorá by predtým bola nemysliteľná.

Je však možné brutalitou, nátlakom, vydieraním, donucovaním a popieraním posvätného práva slobodnej vôle človeka dosiahnuť niečo dobré? Je možné dosiahnuť prostriedkami temna niečo svetlé? Nie je práve voľba takýchto prostriedkov a ich využívanie jasným svedectvo a dokonalým dôkazom toho, na akej strane barikády stoja tí, ktorí sa k nim znižujú? Kto používa takéto prostriedky, nemôže stáť nikdy na strane dobra a Svetla, ani keď nás o tom budú presviedčať všetky médiá sveta!

Po ovocí ich poznáte! Nie podľa slov a propagandy, ale podľa činov a jednania!

Kto všetky vyššie spomínané negatívne veci podporuje, kto ich presadzuje a kto s nimi súhlasí, ten je pozemskou kotvou temna. A žiaľ, spolupracovníkmi temna sú aj tí, ktorí sa tomu všetkému podvoľujú, ktorí sa proti tomu nestavajú na odpor a ktorí s tým súhlasia, pretože aj oni svojim neodporovaním zlu prispievajú k tomu, aby sa temno na zemi čoraz viacej rozpínalo. Aby sa ďalej šírila arogancia moci, nátlaku, vydierania, šikanovania, segregácie a rozdeľovania spoločnosti, čo produkuje nenávisť, nevraživosť jedných proti druhým, strach, depresiu a mnoho inej podobnej negativity.

Prečo naša civilizácia nakoniec dospela až do tohto bodu? Prečo sa na zemi tak neuveriteľne rozšírilo temno a prečo mu masy obyvateľstva neodporujú a podvoľujú sa mu? Prečo nás temno škrtí, oberá nás o slobodu a nedovoľuje nám dýchať? A to nie len v prenesenom slova zmysle, ale doslovne?

Pretože väčšina obyvateľov našej planéty sa svojim hodnotovým naladením, ako aj svojou životnou filozofiou a orientáciou stala zakotvením temna na zemi. Prostredníctvom nich a ich hodnôt sa temno mohlo stále šíriť a rozpínať.

Čím všetkým kotvíme temno na zemi a stávame sa jeho služobníkmi?

Kotvíme ho svojim materializmom a bezbožnosťou.

Kotvíme ho svojim vyzdvihovaním chladnej rozumovej racionality a ignorovaním hlasu srdca, citu a svedomia.

Kotvíme ho svojou honbou po peniazoch, majetkoch, sláve, moci a konzumnom užívaní si.

Kotvíme ho svojou nečistotou, nemorálnosťou a vyzdvihovaním telesných pudov.

Kotvíme ho svojimi nízkymi charakterovými vlastnosťami, akými je závisť, chamtivosť, bezohľadnosť, bezcharakternosť, klamstvo, povrchnosť, myšlienková prázdnota a ešte mnohým iným.

Týmto všetkým sme nadviazali spojenie s temnotou, ktorá nás posilňovala a podporovala v takomto druhu nášho zmýšľania a počínania. Tak sa našim pričinením a za podpory temna stával svet čoraz temnejším, až napokon temnota pretrhla všetky hrádze a zaplavila spoločnosť spôsobom, aký málokto predpokladal. Najtemnejší z ľudí ovládli svet, riadia ho a manipulujú ním. Začali redukovať svetovú populáciu a začali ju spútavať systémom totálnej kontroly. Ľudia už nemôžu takmer nič! Ani dýchať, ani predávať, ani kupovať, ani sa slobodne rozhodovať, ani normálne žiť. Absolútne všetko začína byť kontrolované temnom a jeho pozemskými nástrojmi, čiže ľuďmi, ktorí mu slúžia a reálne uskutočňujú jeho zámery.

Ako však môže v dnešnej dobe vlády čiernych duší, prepojených s temnotou, prispieť obyčajný človek, jednotlivec k tomu, aby sa veci začali postupne uberať k lepšiemu?

Tak, že začne na zemi vedome kotviť Svetlo!

Tak, ako doteraz kotvil temnotu, a tým umožňoval jej rozširovanie, musí začať kotviť Svetlo a umožniť jeho rozšírenie. Tak, ako doteraz temnota prostredníctvom našich negatívnych vlastností stále viac rozširovala sféru svojho vplyvu, musíme teraz umožniť Svetlu, aby prostredníctvom našej vážnej snahy o cnostný život mohlo na zemi čoraz viacej rozširovať svoju sféru vplyvu.

Čo konkrétne to pre nás znamená?

Znamená to návrat k rešpektovaniu hlasu srdca, citu a svedomia, postavenými nad chladnú rozumovú racionalitu.

Znamená to odsunutie úsilia o materiálne hodnoty na druhé miesto a prvoradé zameranie sa predovšetkým na hodnoty ducha, spočívajúce v poznávaní a naplňovaní Vôle Stvoriteľa.

Znamená to snahu o zachovávanie čistoty vnútorného života, prostredníctvom ktorej sme schopní eliminovať nečistou, nemorálnosť a všetko ostatné zlo už vo svojej mysli.

Znamená to vedomé pestovanie ušľachtilých charakterových vlastností, akými je prajnosť, ohľaduplnosť, čestnosť, spravodlivosť úcta k ľuďom, k Pánovi, k prírode a podobne.

Týmto všetkým nadviažeme spojenie so Svetlom, ktoré nás bude posilňovať a podporovať vo svetlom druhu nášho myslenia a pôsobenia. Tak sa našim pričinením a za podpory Svetla bude môcť náš svet stávať čoraz svetlejším. Bude čoraz lepším a šíriace sa Svetlo bude vytláčať temnotu. Do vrcholných pozícií sa postupne dostanú osobnosti svetlejšieho charakteru, ktoré začnú spoločnosť dvíhať a viesť nahor. Tým sa čoraz viacej začne šíriť harmónia a súzvuk, ako prirodzený dôsledok šírenia Svetla skrze ľudí, kotviacich Svetlo svojou snahou o čistý, cnostný, spravodlivý a bohabojný život.

Snaha o takýto život je v súčasnosti tým jediným, čo môže najviac pomôcť nášmu svetu! Je tým jediným, čo má schopnosť dosiahnuť, aby sa Svetlo skrze nás šírilo po zemi a vytláčalo temnotu.

Toto, najdôležitejšie zo všetkého, môže človek činiť v každej chvíli a kdekoľvek sa nachádza. V tomto smere neexistujú žiadne prekážky, bariéry, ani obmedzenia. Existuje len človek, jednotlivec, ktorý precitne, pochopí to, uvedomí si to a stane sa pozemským ukotvením Svetla. Stane sa bojovníkom Svetla, ktorý svojim vnútorným rozpoložením a hodnotovým naladením dá príležitosť k tomu, aby sa skrze neho mohlo šíriť Svetlo na zemi.

Známe indiánske príslovie hovorí, že vo vnútri každého z nás žijú dvaja vlci. Jeden dobrý a druhý zlý. A vyhrá ten, ktorého budeme živiť!

Každý človek má v sebe tendenciu k dobrému a tendenciu k zlému. Záleží iba na ňom, ktorú z nich bude hodnotovo podporovať, živiť a aktivovať.

To, čo si vyberieme bude rásť, silnieť a nakoniec ovládne človeka i svet. Temnota a zlo, ktoré v súčasnosti ovládli svet sú dôkazom toho, čo sme v sebe živili a podporovali. Preto ak chceme začať meniť veci k lepšiemu, musíme v sebe začať živiť „dobrého vlka“.

Ako to treba robiť, to už bolo v tomto texte povedané. Ak to začneme robiť, staneme sa kotvou Svetla na zemi. Staneme sa svetlým bodom, prostredníctvom ktorého sa bude Svetlo stále viac šíriť, čo spôsobí, že temnota bude ustupovať. Lebo temno sa nemôže udržať tam, kde je Svetlo. Musí ustupovať a nakoniec zahynúť.

Staňme sa preto Svetlom zeme! Svojim príklonom k svetlým hodnotám prispejme k tomu, aby z nej bola temnota vytlačená. Nijaký iný spôsob neexistuje! Kto si myslí, že áno, kruto sa mýli!

Nepretržitý monitoring človeka Stvoriteľom

09.09.2022

Ľudia sú v každej minúte dňa i noci nepretržite monitorovaní. Je zaznamenávané každé naše cítenie, každá naša myšlienka, každé naše slovo i čin. Dávne generácie o tom vedeli, a ako výstrahu pred realitou nepretržitého monitorovania človeka vyššou Mocou, zobrazovali na oltároch svojich chrámov takzvané Božie oko. Bol to trojuholník, v ňom bolo zobrazené oko a z [...]

Tvrdé označenie pravého vinníka prírodných katastrof

29.08.2022

Všeobecne sa tvrdí, že prírodné katastrofy má na svedomí niekoľko faktorov. Je to napríklad globálne otepľovanie, spôsobené priemyselnou činnosťou a spaľovaním fosílnych palív. Ďalej je to náš zlý vzťah k prírode a jej drancovanie, rýchle odtekanie vody z krajiny, spôsobujúce jej vysušovanie a podobne. Istý starý človeka, pri pohľade na svoju, suchom zničenú [...]

O vnútornom nepokoji, ktorý drása naše duše

23.07.2022

Je v každom človeku a prebúdza sa v nás v období dospievania. Je to tichá túžba po niečom neznámom. Po niečom naplňujúcom, čistom a veľkom, čo by dokázalo nasýtiť vnútorný hlad duše a uhasiť jej vnútorný smäd. Namiesto toho, aby sa ľudia snažili pochopiť, nájsť a zistiť, o čo vlastne ide a k čomu ich to neustále vnútorne ženie a pudí, namiesto toho [...]

čaputová malta

Čaputová si na Malte uctila pamiatku zavraždenej novinárky

05.10.2022 23:04

Ako prezidentka uviedla, maltskú novinárku Galiziovú zavraždili podobne ako slovenského reportéra Kuciaka pre jej investigatívnu prácu.

duginová

NYT: Americké tajné služby si myslia, že za atentátom na Duginovú je Ukrajina

05.10.2022 22:58

Americké spravodajské služby sa domnievajú, že časť ukrajinskej vlády schválila bombový útok, pri ktorom zahynula Darja Duginová, píše New York Times.

česko policie

Česká polícia pátra po mužovi, ktorý oblial ukrajinské veľvyslanectvo farbou

05.10.2022 22:34

Páchateľ, po ktorého totožnosti polícia pátra, polial plot, schody a informačné tabule veľvyslanectva.

Irán zemetrasenie

Severozápad Iránu zasiahlo zemetrasenie, hlásia zhruba 580 zranených

05.10.2022 21:42

Otrasy vychádzali z hĺbky približne desať kilometrov a podľa americkej geologickej služby mali magnitúdu 5,7.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 582
Celková čítanosť: 1518542x
Priemerná čítanosť článkov: 2609x

Autor blogu

Kategórie