Založ si blog

Fantastická konšpirácia? Posúďte sami!

Existujú veci, ktoré sa svojou obludnosťou vymykajú chápaniu normálneho človeka. Ide o veci tak fantastické a absurdné, že normálny človek pochybuje o tom, či sú reálne. Najtragickejšie však je, že ony žiaľ reálne sú! Ale pretože normálny, obyčajný človek o ich existencii pochybuje a neverí tomu, stáva sa ich obeťou. Stáva sa obeťou obludnosti, akú nepovažoval za možnú, a preto sa pred ňou ani nijako nebráni a nestavia sa jej na odpor.

No a jednou z takýchto vecí je odveká snaha určitých kruhov o ovládnutie a podmanenie si čo najväčšieho počtu obyvateľstva. Najlepšie celého ľudstva. A práve tieto snahy sa v súčasnosti dostávajú do finále a my sme ich priamymi účastníkmi. Stávame sa účastníkmi veľkého finále otrockého spútania ľudstva Novým svetovým poriadkom. A my si teraz povieme, ako tento proces prebieha, čo je jeho príčinou a ako sa voči nemu brániť.

Ak ste videli čiernobiele grotesky s Charlesom Chaplinom, v jednej z nich sa živil tým, že zasklieval okná. A pracoval tak, že keď prišiel do nejakej mestskej štvrte, našiel si malého chlapca, tomu zaplatil pár centov a chlapec rozbil kameňom okno. Z bytu vybehla gazdiná, hromžila na chlapca a zalamovala rukami. Ale našťastie sa o chvíľu objavil Chaplin a okamžite dostal objednávku na zasklenie okna.

Prečo bol spomenutý práve tento príklad? Pretože rovnaký spôsob využíva úzka elita najmocnejších nášho sveta pri nastoľovaní Nového svetového poriadku. Ibaže to, čo robil Chaplin v malom, je vykonávané elitou, bažiacou po svetovláde vo veľkom. Je to vykonávané celosvetovo!

A práve my máme česť žiť v dobe, v ktorej je systematicky rozbíjaný starý systém, a zároveň je je pozvoľna inštalovaný nový systém. Systém Nového svetového poriadku! Kameňom hodeným do skla bol koronavírus, ktorý rozbil fungovanie sveta, ako sme ho poznali doteraz. V súčasnosti už začíname žiť v novom svete, plnom najrozličnejších obmedzení. Obmedzovanie slobody sa deje pod zámienkou boja proti pandémii. A všetci to chápu a podvoľujú sa, pretože každodenné informácie z médií vzbudzujú strach. Ľudia sú ustavične kontrolovaní a testovaní ako myši. A ako jediná záchrana pred všetkými obmedzeniami prichádza vakcína. Vakcína je vnímaná ako brána k slobode, ale je možné, že práve ona je naopak bránou k neslobode, akú doteraz ľudstvo nepoznalo.

Skúsme totiž trochu pouvažovať nad tým, ako by bolo možné donútiť takmer celé ľudstvo k celoplošnej vakcinácii? Ako by ho bolo možné donútiť, aby ju podstúpilo dobrovoľne? Nie je súčasná epidémia niečím ideálnym, čo vyvoláva strach pred nákazou, a práve na základe strachu sú ľudia ochotní urobiť to, čo by za inej situácie nikdy neurobili? A nie je vari plánovaná vakcinácia, aká doteraz nemala na svete obdobu spôsobom, ako dostať do krvi podstatnej časti svetovej populácie látky, ktoré by ľudí dostali pod absolútnu kontrolu?

V konšpiračných kruhoch sa napríklad uvažuje o redukcii populácie tým, že sa po vakcinácii stane neplodnou. Uvažuje sa tiež o tom, že očkovaním sa do krvi ľudí aplikuje látka, zasahujúca DNA, ktorá zmení našu osobnosť a my sa staneme ľahko manipulovateľní. Teórií, čo všetko sa môže skrývať za tak masívnou vakcináciou je samozrejme ešte viac, pričom cieľom všetkých je nastolenie avizovaného, Nového svetového poriadku.

Ponechávam na posúdení čitateľov, či sa tieto veci, alebo aspoň časť z nich môže zakladať na pravde. Každopádne však ide o skutočnosti maximálne znepokojivé.

Ale nech už je to tak alebo onak, absolútne nikomu nie je možné prehliadnuť, že v súčasnosti sa vo svete deje niečo, čo nemá obdoby. Niečo absolútne výnimočné! Dianie na našej planéte vrie doposiaľ nevídaným spôsobom, ako voda v hrnci. A zásadnou otázkou zostáva, čo spôsobilo tento var? Čo ho vyvolalo?

Kto sa aspoň trochu zaoberá vecami duchovnými vie, že súčasná doba je považovaná za dobu transformácie. Za dobu prechodu z nižšej úrovne vedomia na vyššiu. Ide o dobu súdu, dávno predpovedanú prorokmi i evanjeliami. Ide o očistu, po ktorej prebehnutí má byť zahájený nový vek duchovnejšieho ľudstva.

V dnešnej dobe má teda skutočne prísť niečo nové, ale nie v zmysle Nového svetového poriadku plánovaného temnom, ale v zmysle nového, lepšieho a duchovného ľudstva. Na zemi má byť nastolená ríša mieru, avšak temnota sa snaží zneužiť kvasu dnešnej doby očisty na nastolenie svojej temnej ríše Nového svetového poriadku.

To, čo sa v súčasnosti deje, je spôsobené každodenným a postupným zvyšovaním tlaku Svetla. A stupňujúci sa tlak Božieho Svetla vyplavuje na povrch všetko temné, aby to bolo donútené ukázať svoju pravú tvár. Aby ľudia poznali, videli, pochopili a na vlastnej koži prežili, kam sa je až možné dostať bez Stvoriteľa. Kam sa je až možné dostať, keď sa nerešpektujú hodnoty Ducha, a keď sa uctievajú iba hodnoty nízke a čisto konzumno materialistické.

Veľmi zjednodušene vyjadrené, to čo dnes prežívame je dôsledkom našej bezbožnosti! Je to dôsledkom hodnôt, ktoré považujeme za nosné a prioritné! Je to nevyhnutným ovocím nášho odvrátenia sa od Stvoriteľa a jeho Vôle, pretože našim odvrátením sa od Svetla sme sa dostali do područia temna. A temno má pre nás nachystané zotročenie a stratu podstaty našej ľudskosti.

Zhora, zo Svetla sme boli predsa jasne upozornení na to, že v prvom rade máme uctievať Stvoriteľa a nič iného nesmieme stavať nad neho. Len týmto spôsobom sa totiž môžeme stať pánmi nad vecami a môžeme ich správne využívať. My sme však nad Stvoriteľa postavili veľa vlastných modiel a tie sme uctievali. Napríklad modlu peňazí a zisku, modlu materiálneho prospechu a užívania si, a mnohé iné podobné modly.

Uctievanie týchto falošných božstiev nás však zotročilo, pretože namiesto toho, aby nám veci slúžili, sme začali slúžiť my im. Namiesto toho, aby sme uctievali jedine Pána, jeho Vôľu a všetko ostatné bolo pre nás až na druhom mieste, namiesto toho sme vyvýšili na oltár a klaňali sme sa rôznym veciam, modlám a bôžikom.

Z pánov nad vecami a nad všetkým čo jestvuje, ktorí slúžia jedine Stvoriteľovi, sme sa stali otrokmi, slúžiacimi falošným modlám a hodnotám. A práve bezbrehé uctievanie a vyzdvihovanie týchto falošných hodnôt priviedlo nás svet do stavu, v ktorom sa dnes nachádza. Do stavu, v ktorom nám hrozí absolútne zotročenie. To, čo bolo doposiaľ skryté teraz vyplávalo na povrch a ľudstvu sa ukazuje pravá tvár jeho falošnej hodnotovej orientácie a jeho odvrátenia od Stvoriteľa. V pochopení tejto skutočnosti je skrytá podstata všetkého, čo sa dnes deje. A zároveň aj poznanie jedinej možnosti obratu k lepšiemu. Všetky opatrenia proti pandémii sú v skutočnosti len vecami druhoradými, ktoré nás nemôžu vyslobodiť z varu dnešnej doby. Naša záchrana spočíva jedine v obrate k Stvoriteľovi a k jeho pravým hodnotám. K hodnotám lásky, spravodlivosti, cti, čistoty a ľudskosti, postavenými nad všetko ostatné. Postaveným na prvé miesto! Ak toto nepochopíme a neurobíme, kríza sa bude neustále prehlbovať. A mnohí ľudia prídu pravdepodobne vo vare dnešnej doby o celé svoje bytie. Nie len o to pozemské, ale aj o to duchovné! Zachránia sa a obstoja jedine tí, ktorí opäť nájdu Boha! Ktorí opäť nájdu dôveru k Najvyššiemu!

Dôvera v Pána! Toto je rozhodujúce! Musí to však byť dôvera pravá, ktorá nespočíva len v nejakej slovnej proklamácii. Ktorá nespočíva len v tom, že sa hlásime k Stvoriteľovi a považujeme sa za veriacich. Pravá dôvera v Pána spočíva v niečom inom!

Ak totiž niekomu dôverujeme znamená to, že sa naňho spoliehame. V prípade Stvoriteľa to znamená, že sa spoliehame na jeho Vôľu. A spoliehame sa na ňu tak, že o ňu oprieme celé svoje bytie. Že celé svoje bytie, celé svoje myslenie a všetky svoje hodnoty ktoré uznávame, postavíme na Vôli Najvyššieho. To znamená, že sa túto Vôľu snažíme čo najlepšie poznávať, a že sa v súlade s ňou snažíme žiť. Len ten, kto sa snaží žiť v súlade s Vôľu Najvyššieho, má k nemu skutočnú a pravú dôveru! Len vlastným životom ŽITÁ dôvera v Boha je tým, čo je myslené pod pojmom „dôvera v Pána“! Nič iného za dôveru v Pána nemožno považovať! Tu nepomôžu žiadne slovné proklamácie, ani žiadne bitie sa v prsia, ak sú reálny život, myslenie i hodnoty odvrátené od Vôle Najvyššieho. Len žitá dôvera sa počíta! Všetko ostatné je nedostatočné! Je to nedostatočná dôvera v Pána! Je to len sebaklam, vzdialený od Vôle Najvyššieho!

Aby si ľudia dokázali vytvoriť pravú dôveru v Pána, postavenú na poznaní a naplňovaní jeho Vôle, bolo ľudstvu vždy v každom období jeho vývoja sprostredkovávané toto poznanie formou im pochopiteľnou. Najskôr to bolo vo forme Mojžišovho Desatora, potom vo forme Ježišovho učenia a v súčasnosti, pre ľudí modernej doby bolo toto staré poznanie očistené od všetkých omylov a ucelene zhrnuté v Posolstve Grálu. Vo všetkých týchto prameňoch je možné nájsť poznanie Vôle Najvyššieho, aby sme mohli podľa nej správne žiť a svojim žitím si vybudovať pravú dôveru v Pána, ktorá jediná obstojí, a ktorá jediná nás bude schopná podržať v tom, čo teraz ku nám všetkým prichádza.

Lebo jedine tak, ako v dôvere v Pána kráčal kedysi Peter po mori, jedine tak, ako kedysi v dôvere v Pána prešiel Mojžiš so židovským národom červeným morom suchou nohou, jedine v pravej dôvere v Pána bude môcť prejsť človek dobou súdu, ktorá nastáva.

Jedine ten, kto sa stane vlastníkom pravej dôvery v Stvoriteľa, sa môže stať skalou v burácajúcom mori zmätkov, strachu a obáv z nastávajúcich dní. Jedine pravá dôvera v Pána a z nej plynúci pokoj a mier ochráni človeka od burácania hnevu, agresivity, ustavičnej kritiky a nadávania na všetko, čo bude okolo nás kypieť a vrieť ako voda v hrnci pod ustavične stupňovaným tlakom Svetla.

Pokoj a mier Boží, pochádzajúci z pravej dôvery v Pána, nech je s nami všetkými v týchto ťažkých časoch!

Prečo udrel blesk do sochy Krista? Neveští to nič dobrého!

27.02.2023

Internetom obletela fotografia známej monumentálnej sochy Krista v brazílskom Rio de Janeiru, ako do nej udrel blesk. Média o tom napísali: „Nielen do hriešnikov, ale do samotného Krista udrel blesk z čistého neba.“ Akú má táto skutočnosť duchovnú symboliku? Je totiž naozaj mimoriadne znepokojivé, keď služobníci Stvoriteľa, čiže bytosti prírody, spravujúce prírodné [...]

Nepoškvrnené počatie Krista! Ako to bolo naozaj? 2

02.12.2022

V rozhlasovom vysielaní v predvianočnom období dostávajú často priestor mnohí predstavitelia rôznych cirkví a vierovyznaní. V jednom z takýchto vstupov položila poslucháčka telefonicky otázku prítomnému kňazovi, ako by vysvetlil účinkovanie Ducha pri Ježišovom počatí. Dotyčný povedal, že k vyčerpávajúcej odpovedi by bol potrebný obsiahly a komplikovaný teologický [...]

Pozor! Možno už horí zápalná šnúra!

28.11.2022

Tento text je odpoveďou všetkým posmievačom, pochybovačom, ale aj všetkým úprimne sa pýtajúcim na otázku, prečo nie je vidieť nijaké vonkajšie znaky toho, že Svetlo zvíťazí? Že naša zem je obklopená armádou Svetla, čo znamená blízke víťazstvo Božej Vôle. Ako je možné, že nič z toho fyzicky nevidíme? Odpoveď je jednoduchá. Pretože sa to stane náhle, zvečera [...]

Keir Starmer / George Robertson /

Británia ide zbrojiť pod taktovkou exšéfa NATO. Ten varoval pred "smrtiacim kvartetom"

16.07.2024 11:54

V prvej polovici roku 2025 má vzísť správa o stave britských ozbrojených síl.

Zubrohlava

V Zubrohlave na Orave majú mimoriadnu situáciu, odtrhlo im breh pri ceste

16.07.2024 11:43

Na miesto by mali v utorok doraziť statik a projektant.

Denys Šmyhal / Petr Fiala /

Fiala privítal v Strakovej akadémii ukrajinského premiéra Šmyhala a ministrov

16.07.2024 11:34

Česko patrí medzi podporovateľov krajiny, ktorá vyše dva roky čelí ruskej vojenskej invázii.

orbán, Si Ťin-pching

Orbán listom informoval Michela o svojich návštevách Ruska, Číny či USA

16.07.2024 11:15

Maďarský premiér v liste vyzval predsedu Európskej rady na rokovania s Čínou o mierovej konferencii, ako aj na obnovenie diplomatických vzťahov s Ruskom.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 586
Celková čítanosť: 1720115x
Priemerná čítanosť článkov: 2935x

Autor blogu

Kategórie