Založ si blog

Prečo vznikajú a ako sa dajú vyriešiť všetky problémy?

Náš svet je zaplavený obrovským množstvom problémov. Nech už je to v zahraničí, alebo u nás doma. Medzi akútne globálne problémy patrí napríklad neudržateľná a stále rastúca ekologická záťaž našej planéty prostredníctvom rôznych druhov emisií a skleníkových plynov.

Okrem toho sú tu trebárs mocensko politické problémy v Sýrii, ktoré hrozia prepuknúť až do priameho konfliktu mocností. No a mnohé iné väčšie, alebo menšie problémy globálneho charakteru by sme mohli menovať snáď donekonečna.

Z domácich problémov je to napríklad trvalá udržateľnosť súčasného dôchodkového systému, ďalej problémy s únikmi daní do takzvaných daňových rajov, alebo iné daňové podvody. Ďalej možno menovať problémy v zdravotníctve, v poľnohospodárstve, v školstve, a tak ďalej, a tak ďalej.

K riešeniam všetkých týchto problémov sa dá pristupovať dvojakým spôsobom. Buď absolútne čestne, v snahe vyriešiť ich ku prospechu všetkých. Alebo naopak tak, že sa ich síce budeme snažiť riešiť, ale popri tom si budeme prihrievať aj svoju vlastnú polievočku. To znamená, že sa z toho budeme snažiť niečo vytĺcť vo svoj prospech. A to či už vo forme politického kapitálu, vo forme zohľadňovania záujmov rôznych lobistických skupín, alebo vo forme zohľadňovania svojich vlastných, osobných záujmov.

Každému, kto čo i len trochu sleduje spoločensko politické dianie musí byť jasné, akým z dvoch vyššie spomínaných spôsobov sa v súčasnosti riešia všetky problémy. Súčasný, nie veľmi čestný spôsob, ktorý zohľadňuje mnoho osobných, skupinových, alebo nadnárodných záujmov stojí veľa času i veľa peňazí. Vezmime si trebárs také stretnutie G8. Koľko asi stojí jeho organizácia, materiálne zabezpečenie v podobe dopravy, ubytovania, stravy, a to už ani nehovoriac o nákladoch na zabezpečenie ochrany.

Ale keďže vnútorný prístup zúčastnených k riešeniu problémov, prerokovávaných na tomto, alebo na iných fórach nie je prostým spôsobom čestný, ale vždy poznačený najrozličnejšími zištnými, mocenskými a politickými záujmami, výsledky nemôžu byť nikdy uspokojivé. Výsledkom sú vždy iba čiastočné riešenia, ktoré však automaticky generujú ďalšie problémy.

No a práve v reakcii na túto situáciu vznikla potreba vypracovať určitý manuál, použiteľný k naozaj efektívnemu riešeniu a následnému skutočnému vyriešeniu všetkých problémov.

V prvom rade si je treba uvedomiť, že je oveľa lepšie problémom predchádzať, ako ich riešiť. Presne tak, ako to platí pri zdraví. Najdôležitejšia by mala byť prevencia, zabraňujúca tomu, aby choroba vôbec vznikla. Lebo je oveľa lepšie chorobám predchádzať, ako ich neskôr liečiť.

No a prevencia pred vznikom a kulmináciou problémov spočíva v poznaní toho, kde a akým spôsobom vznikajú. Ak totiž pochopíme skutočnú príčinu ich vzniku, môžeme im zabrániť už v zárodku. Alebo potom, ak predsa len vzniknú, môžeme naozaj efektívne prikročiť k ich definitívnemu vyriešeniu.

Príčiny vzniku problémov akéhokoľvek druhu a pri čomkoľvek, čo človek robí sú tri.

Prvou príčinou je nesprávna hierarchia hodnôt. Jednoznačne najvyššou hodnotou našej civilizácie sú totiž peniaze. Ak ale na najvyššej priečke hodnotovej hierarchie stojí hodnota nesprávna, a od nej sa odvíja všetko ostatné, musí byť to všetko ostatné nesprávne a pokrivené. Presne tak, ako je to dnes s našim svetom, ktorý pokriveným spôsobom, čiže hlavne cez peniaze, hľadí na všetko okolo seba.

A práve pre túto prvotnú zvrátenú pseudo hodnotu je dnešný svet plný závisti, chamtivosti, bezohľadnosti, nečestnosti, nespravodlivosti, zištnosti a neľudskosti. Naše uctievanie modly peňazí a materiálneho zisku, ako tej najvyššej hodnoty, totiž nevyhnutne sformovalo celú vonkajšiu realitu okolo nás práve do takejto podoby.

To znamená, že pomýlená pseudo hodnota peňazí a materiálneho prospechu na vrchole našej hodnotovej orientácie automaticky generuje a vytvára obrovské množstvo problémov, konfliktov, sporov, pnutí, nedorozumení, či dokonca agresie a vojen.

Zabrániť tomu, aby tento veľký okruh problémov vôbec vznikal sa dá veľmi jednoducho zmenou rebríčka hodnotovej orientácie, na ktorej vrchol treba iba dosadiť hodnoty pravé. A nimi sú spravodlivosť, čestnosť a ľudskosť.

Z vrcholu hierarchie teda treba zosadiť materiálny prospech a peniaze, ktoré tam boli doposiaľ a dosadiť tam hodnoty spravodlivosti, čestnosti a ľudskosti, ktoré sa majú stať novým kritériom všetkého v živote ľudí.

Druhou príčinou vzniku mnohých problémov je nestabilná mravná integrita. Inými slovami povedané, ľuďom dneška chýba pevná chrbtová kosť opory v mravnosti a morálke. Preto v najrozličnejších situáciách morálne a mravne kolíšu. Nie len v tých, týkajúcich sa telesnosti, ale v absolútne všetkých oblastiach života, kde treba jednať mravne a prejaviť jasné morálne stanovisko.

A tento nedostatok mravnosti a morálky dnešných ľudí v ich jednaní, chovaní a názoroch na život vytvára opäť veľkú oblasť príčin vzniku mnohých problémov, ktoré by nikdy nevznikli a vôbec neexistovali, ak sme dokázali byť v každej životnej situácii mravne a morálne pevní.

Byť takýmto je však v schopnostiach každého z nás, pretože impulzom k nášmu osobnému mravnému postoju je naše vlastné svedomie, ktoré nám v jednoduchej prostote vždy naznačuje, ako treba jednať správne. Ak by sme sa ho držali a podľa neho jednali, spoločenské pomery a medziľudské vzťahy by sa určite začali meniť k lepšiemu.

Ak ale pre ľudí nebude hlas ich svedomia nič znamenať, nájdu aj v tých najdokonalejších zákonoch medzeru a prispôsobia si ich tak, aby im umožnili dosiahnuť svoje vlastné ciele, bez ohľadu na akúkoľvek elementárnu morálku a mravnosť presne tak, ako sa to deje v súčasnosti.

No a treťou príčinou vzniku mnohých problémov je nečistota vnútorného života. Mnoho ľudí je totiž schopných hovoriť navonok o tých najvzletnejších a najušľachtilejších veciach, avšak ich vnútro, ich vlastný vnútorný život sa podobá hromade hnoja. Podobá sa miestu, plnému najrozličnejšej nečistoty, ktorou sa vnútorne zapodievajú. Podnecujú ich k tomu filmy, knihy, časopisy, divadlá, výtvarné diela, vtipy, internet a podobne.

Toto absorbovanie nečistoty však devalvuje osobnosť a vnútorný život jednotlivca, čím devalvuje aj všetky jeho vonkajšie snahy, nech by boli akokoľvek dobré. Je to totiž tak, akoby sme chceli hrubo znečistenými rukami vytvoriť niečo čisté a ušľachtilé. Ani pri tom najväčšom úsilí nie je ale možné, aby nečistota z našich rúk nepošpinila to, čoho sa dotýkame a čo vytvárame.

No a presne rovnakým spôsobom je poznamenané nečistotou všetko, čo ľudia v súčasnosti vytvárajú a formujú, pretože ich vnútro nie je čisté. A preto dávajú nevyhnutne vznikať veciam, ktoré nie sú čisté a ktoré práve kvôli tomu, že sú poznamenané zodpovedajúcou mierou ich vnútornej nečistoty, automaticky generujú množstvo problémov.

Ak preto chceme už v zárodku zabrániť vzniku tohto okruhu problémov, mali by sme sa snažiť udržiavať svoje vnútro čisté. Mali by sme sa vedome snažiť o jeho ušľachtilosť tým, že doň zamedzíme vstupu všetkému nečistému. No a potom, celkom logicky budeme vytvárať a formovať všetko iba čisto a ušľachtilo, pretože práve také bude naše vnútro. Lebo kvalita toho, čo ľudia navonok formujú a vytvárajú je vždy len odrazom kvality ich vnútra.

A preto žijeme v súčasnosti v realite, ktorá je dokonalým odrazom nášho nečistého vnútra, zatiaľ čo jeho vedomým zušľachtením by sme mohli veľmi jednoducho dosiahnuť oveľa vyšší štandard kvality vonkajšej reality.

Takže ešte raz v súhrnnej stručnosti:

Príčiny vzniku drvivej väčšiny všetkých súčasných problémov sú tri. Prvou je nesprávne nastavená hodnotová hierarchia, na ktorej vrchole je snaha o peniaze, moc, majetky a ďalšie, podobné materiálne veci.

Druhou príčinou je mravná labilita, prejavujúca sa nemorálnosťou jednania v najrozličnejších životných situáciách.

Treťou príčinou je absolútne nečistý vnútorný život, na ktorého potrebnú čistou vôbec nikto nedbá.

No a súhrn všetkých týchto troch základných príčin je zdrojom takmer všetkých problémov, ktoré v súčasnosti riešime. Ak chceme, aby sme sa ich zbavili, a aby vôbec nevznikali, je potrebné tieto príčiny odstrániť.

V prvom rade to znamená výmenu falošných hodnôt, stojacich v súčasnosti na vrchole našej hodnotovej hierarchie za hodnoty skutočné a pravé. A nimi sú spravodlivosť, čestnosť a ľudskosť jednania v každej životnej situácii.

V druhom rade sa musíme stať ľuďmi charakternými, to jest ľuďmi s pevnou chrbtovou kosťou mravnosti a morálky, ktorí vždy jednajú iba morálne.

No a v treťom rade je treba vedome dbať o čistou a ušľachtilosť vlastného vnútorného života tak, že sa v ňom už nebudeme zapodievať ničím, čo je nečisté, nespravodlivé a zlé.

Ak sa takýmto spôsobom osobnostne obrodíme a ak sa takýmto spôsobom obrodí naša spoločnosť, zmizne absolútna väčšina problémov, ktoré nás v súčasnosti trápia. A tie čo zostanú, bude možné efektívne riešiť ľuďmi so správne nastavenou hodnotou hierarchiou, ľuďmi pevnej mravnej integrity a ušľachtilosti vnútorného života.

Ak však budeme vyššie zmienené tri príčiny vzniku takmer všetkých problémov ignorovať a zodpovedajúcim spôsobom sa vnútorne neobrodíme, zostaneme utopení v oceáne problémov, na ktorých riešenie budem vynakladať veľa času, energie a prostriedkov, ale žiaľ bez toho, že by sme väčšinu z nich mohli dakedy efektívne vyriešiť.

Ba čo viac, všetky problémy bez poznania a riešenia ich skutočných príčin sa budú postupne čoraz viacej kulminovať až do takej miery, že prerastú do niečoho katastrofálneho. Trebárs do nejakého ďalšieho veľkého svetového vojnového konfliktu, od ktorého nie sme v súčasnosti príliš ďaleko. Alebo do nejakého iného, podobného nešťastia.

A to všetko len preto, že sme boli pohodlní poznať, a sami v sebe, vo svojom vlastnom vnútri raz a navždy vyriešiť tri základné príčiny vzniku väčšiny problémov, ktoré nás trápia.

Nepretržitý monitoring človeka Stvoriteľom

09.09.2022

Ľudia sú v každej minúte dňa i noci nepretržite monitorovaní. Je zaznamenávané každé naše cítenie, každá naša myšlienka, každé naše slovo i čin. Dávne generácie o tom vedeli, a ako výstrahu pred realitou nepretržitého monitorovania človeka vyššou Mocou, zobrazovali na oltároch svojich chrámov takzvané Božie oko. Bol to trojuholník, v ňom bolo zobrazené oko a z [...]

Tvrdé označenie pravého vinníka prírodných katastrof

29.08.2022

Všeobecne sa tvrdí, že prírodné katastrofy má na svedomí niekoľko faktorov. Je to napríklad globálne otepľovanie, spôsobené priemyselnou činnosťou a spaľovaním fosílnych palív. Ďalej je to náš zlý vzťah k prírode a jej drancovanie, rýchle odtekanie vody z krajiny, spôsobujúce jej vysušovanie a podobne. Istý starý človeka, pri pohľade na svoju, suchom zničenú [...]

O vnútornom nepokoji, ktorý drása naše duše

23.07.2022

Je v každom človeku a prebúdza sa v nás v období dospievania. Je to tichá túžba po niečom neznámom. Po niečom naplňujúcom, čistom a veľkom, čo by dokázalo nasýtiť vnútorný hlad duše a uhasiť jej vnútorný smäd. Namiesto toho, aby sa ľudia snažili pochopiť, nájsť a zistiť, o čo vlastne ide a k čomu ich to neustále vnútorne ženie a pudí, namiesto toho [...]

čaputová malta

Čaputová si na Malte uctila pamiatku zavraždenej novinárky

05.10.2022 23:04

Ako prezidentka uviedla, maltskú novinárku Galiziovú zavraždili podobne ako slovenského reportéra Kuciaka pre jej investigatívnu prácu.

duginová

NYT: Americké tajné služby si myslia, že za atentátom na Duginovú je Ukrajina

05.10.2022 22:58

Americké spravodajské služby sa domnievajú, že časť ukrajinskej vlády schválila bombový útok, pri ktorom zahynula Darja Duginová, píše New York Times.

česko policie

Česká polícia pátra po mužovi, ktorý oblial ukrajinské veľvyslanectvo farbou

05.10.2022 22:34

Páchateľ, po ktorého totožnosti polícia pátra, polial plot, schody a informačné tabule veľvyslanectva.

Irán zemetrasenie

Severozápad Iránu zasiahlo zemetrasenie, hlásia zhruba 580 zranených

05.10.2022 21:42

Otrasy vychádzali z hĺbky približne desať kilometrov a podľa americkej geologickej služby mali magnitúdu 5,7.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 582
Celková čítanosť: 1518677x
Priemerná čítanosť článkov: 2609x

Autor blogu

Kategórie